SỐ LƯỢT TRUY CẬP
23732106 Lượt đã truy cập
202 Đang truy cập
 
Hoạt động sở, ngành, địa phương
  Tổng kết năm học 2011 - 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013

Cập nhật 31/07/2012 05:26 CH

Tại Hội nghị

Sáng ngày 31/7/2012, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2011 - 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2011 - 2012, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bước đầu hình thành ngân hàng đề thi trong các cấp, bậc học phổ thông. Số lượng, chất lượng học sinh ra lớp được giữ vững và nâng cao; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm; kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS được giữ vững và nâng cao; phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi được đặc biệt chú ý; công tác giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở các cấp học đạt tỷ lệ khá... Mạng lưới trường, lớp tiếp tục phát triển theo qui hoạch. Số lượng và chất lượng học sinh học 2 buổi/ ngày tăng, số trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện đạt chuẩn tăng so với năm học trước. Đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, khoảng cách về chất lượng giáo dục đại trà cũng như mũi nhọn giữa các vùng miền trên địa bàn tỉnh ngày càng được rút ngắn. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT và BT THPT tăng đều ở tất cả các trường, trong đó tỷ lệ học sinh tốt nghiệp loại khá giỏi tăng. Số lượng, chất lượng giải học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh tăng cao. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý giáo dục; chú trọng đầu tư hạ tầng CNTT và trang thiết bị hiện đại để phục vụ giảng dạy, quản lý và đổi mới công tác cải cách hành chính. Số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên và CBQL ở các ngành học tăng so với năm học trước; công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh; tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn cao. Công tác phát triển đảng viên được chú ý. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra giáo dục được tăng cường. Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được toàn ngành hưởng ứng tích cực, tạo nên sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên. Công tác cơ sở vật chất, tài chính, chế độ chính sách được quan tâm, đảm bảo kịp thời, thực hiện đúng quy định của nhà nước, phục vụ tốt dạy, học và đời sống giáo viên. Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã phát huy tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục nhân cách, giáo dục các kỹ năng sống và các giá trị truyền thống cho học sinh; xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp và mối quan hệ giữa thầy – trò, nhà trường - gia đình; nhà trường – xã hội ngày càng thân thiện.

Tuy vậy vẫn còn một số hạn chế đó là tỷ lệ học sinh yếu, tỷ lệ học sinh bỏ học, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở các vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa vẫn còn cao so với yêu cầu. Cơ sở vật chất, thiết bị, điều kiện dạy và học vẫn còn nhiều khó khăn. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực có những chuyển biến tích cực, nhưng chưa thật sự được chú trọng đúng mức. Việc phổ cập Giáo dục Mầm non 5 tuổi gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm, thiếu vững chắc, nguyên nhân trực tiếp là thiếu phòng học, thiếu trang thiết bị, đồ dùng tối thiểu. Số trường đạt chuẩn quốc gia chưa đều ở các ngành học, số học sinh học 2 buổi/ngày tỷ lệ còn thấp. Phân cấp quản lý giáo dục chưa triệt để, còn chống chéo, vướng mắc, không kết hợp phát huy được quyền và trách nhiệm nên lúng túng trong quản lý giáo dục. Một bộ phận đội ngũ CBQL và giáo viên còn thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, còn ngại khó, đổ lỗi cho hoàn cảnh, thích làm theo thói quen, chậm đổi mới. Phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá chậm đổi mới không đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, không phản ánh được năng lực và trách nhiệm của giáo viên. Công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều khó khăn hạn chế, một số văn bản quy định chưa thật sự phù hợp đã ảnh hưởng đến việc phát triển giáo dục – đào tạo...

Năm học 2012 - 2013, ngành giáo dục và đào tạo tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành, trung ương và của tỉnh, phát huy cao độ năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, triển khai thực sâu rộng, toàn diện Chương trình hành động của ngành theo văn bản số 1919 /SGDĐT- VP ngày 30 tháng 11 năm 2011 nhằm tạo ra những chuyển biến lớn và đồng bộ trên tất cả các mặt, đảm bảo cho ngành giáo dục đào tạo tỉnh phát triển theo hướng: Kỷ cương, chất lượng, nhân văn và phổ cập, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế góp phần quan trọng trong việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của khu vực và của cả nước.

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được ngành giáo dục và đào tạo xác định trong năm học 2012 - 2013 đó là tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để cụ thể hóa và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn; Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020; Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Nghị quyết số Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 26/3/2012 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm Giáo dục và Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước, nhằm đảm bảo cho giáo dục đào tạo Thừa Thiên Huế phát triển, đáp ứng yêu cầu, định hướng chung của quốc gia, vừa góp phần tích cực trong việc nhanh chóng xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước và khu vực.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, giáo viên; triển khai sáng tạo và hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới kiểm tra, đánh giá, thi cử theo chương trình hành động số 1919/SGDĐT-VP ngày 30/11/2011 của Sở. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động sư phạm của giáo viên cùng các hoạt động quản lý dạy học, quản lý xây dựng các điều kiện của các cấp quản lý giáo dục, đảm bảo thiết lập các nền nếp, kỷ cương trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý cùng các hoạt động khác trong các nhà trường.

Tiến hành đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp bậc học, đảm bảo nâng cao chất lượng đại trà, tăng tỷ lệ học sinh giỏi các cấp bậc học, tăng số lượng, chất lượng giải ở các kỳ thi tỉnh, quốc gia, tăng tỷ lệ học sinh đỗ Đại học.

Tập trung chỉ đạo công tác huy động trẻ mầm non, đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xóa mù chữ cho người lớn.

Phát huy những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Thừa Thiên Huế, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng tốt các mối quan hệ trong trường và giữa nhà trường với xã hội. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, ngăn chặn có hiệu quả bạo lực học đường, ma túy trường học, giảm thiểu học sinh vi phạm luật lệ giao thông. Tổ chức tốt việc mang áo dài, đội nón trắng (đối với học sinh nữ THPT, BT THPT) trong những ngày quy định khi đến trường, giữ được nét đẹp truyền thống trong văn hóa học đường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lý và công tác cải cách hành chính trường học. Xây dựng và triển khai từng bước Đề án Trường học điện tử.

Đẩy mạnh công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục các cấp; triển khai mạnh mẽ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục thường xuyên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

Quan tâm chỉ đạo trường chuyên, trường trọng điểm chất lượng cao để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và thành tích mũi nhọn, kết hợp tăng cường chỉ đạo giáo dục vùng đầm phá và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao dân trí và nâng cao chất lượng giáo dục góp phần xóa đói, giảm nghèo và  nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở miền núi,vùng dân tộc.    

www.thuathienhue.gov.vn

 
batdongsan.com.vn, thongtinnhadat.com.vn, hanoinhadat.vn, nhadatsg.vn, chuyennhadat.com.vn , bantoyota.com.vn