SỐ LƯỢT TRUY CẬP
23741366 Lượt đã truy cập
191 Đang truy cập
 
TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH
  Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Cập nhật 27/02/2014 11:06 SA

Ngày 26/2/2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 20/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 nhằm tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ nhằm phát huy hiệu quả, giá trị của tài liệu lưu trữ; từng bước chấn chỉnh, hoàn thiện công tác văn thư, lưu trữ để phục vụ tốt hơn việc chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

Theo Kế hoạch trong năm 2014, sẽ thực hiện 03 Đề án: “Chỉnh lý và số hóa mẫu tài liệu lưu trữ giai đoạn 2011 - 2015”; “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2011-2015” và Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Bên cạnh đó, sẽ tăng cường quản lý, chỉ đạo nhiệm vụ đối với công tác tổ chức và cán bộ; Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ; Kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ.

Ngoài ra, để công tác văn thư, lưu trữ dần đi vào nề nếp, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh; các tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh; doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm khác liên quan đến công tác soạn thảo và ban hành văn bản; Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Tổ chức chỉnh lý tài liệu tại kho lưu trữ cấp huyện; Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng và cải tạo kho lưu trữ.

www.thuathienhue.gov.vn

 
batdongsan.com.vn, thongtinnhadat.com.vn, hanoinhadat.vn, nhadatsg.vn, chuyennhadat.com.vn , bantoyota.com.vn